ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten/gebruiksovereenkomsten afgesloten via deze website.

1. Eigenaar/verhuurder:
       VZW De Parochiale Werken van en te Idegem (hierna genoemd "de VZW"), met maatschappelijke zetel gevestigd te Idegemplein 21 - 9506 Idegem (ondernemingsnummer 0409/831.829) is
       eigenaar van het onroerend goed bedoeld in punt 2. dat middels de website www.diecrone.be kan worden gehuurd. De VZW is tevens telefonisch bereikbaar via 0484/30.16.54 of via email
       (info@diecrone.be).

2. Voorwerp van de huurovereenkomst/gebruiksovereenkomst:
       Het onroerend goed waarvan sprake in punt 1. betreft de parochiezaal "Die Crone" gelegen te Idegemplein 21 - 9506 Idegem.

3. Contractuele verplichtingen:
       Door het ondertekenen van de huurovereenkomst verbindt de huurder (in persoonlijke naam of als verantwoordelijke van een vereniging of rechtspersoon) er zich toe alle bepalingen die zijn
       opgenomen in deze huurovereenkomst en het huisreglement (dat onlosmakelijk verbonden is met de huurovereenkomst) te respecteren. Bij vaststelling van schade toegebracht aan de
       parochiezaal en aanhorig
heden tijdens de periode van verhuring zal de huurder aansprakelijk worden gesteld, tenzij deze kan aantonen dat de schade is toegebracht door derden.
       De huurder dient de parochiezaal als een goed huisvader te beheren gedurende de periode van de verhuring. Hij dient er tevens over te waken dat de buren geen hinder ondervinden tijdens de
       verhuring, in het bijzonder door het niet-naleven van het politiereglement betreffende nachtlawaai.

4. Herroepingsrecht:
       In toepassing van art. 45 en volgende van de Wet van 06/04/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de huurder die de parochiezaal heeft gehuurd via het reser-
       vatieformulier (verkoop op afstand - verkoop via internet) het recht om af te zien van het contract binnen een periode van 14 kalenderdagen. Deze periode start de dag volgend op deze
       waarop de huurovereenkomst werd ondertekend. De huurder kan dit doen zonder enige motivatie en zonder betaling van boete. Indien de datum waarop de parochiezaal wordt gehuurd
       binnen deze periode van 14 dagen valt kan de huurder de overeenkomst annuleren tot ten laatste daags voor de datum waarop de verhuring plaatsvindt.

5. Tarieven:
       De huurtarieven voor de parochiezaal zijn consulteerbaar op http://www.diecrone.be/tarieven.html. Deze zijn steeds vermeld exclusief 21% BTW. De tarieven voor de dranken, welke verplicht
       dienen te worden afgenomen in de parochiezaal, zijn eveneens exclusief BTW vermeld op http://www.diecrone.be/tarieven.html. (frisdranken: 6% BTW - alcoholische dranken: 21% BTW).
       De huurtarieven zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van ondertekening van de huurovereenkomst. Nadien kunnen de tarieven worden aangepast aan de levensduurte. Indien dit gebeurt
       wordt de huurder onmiddellijk op de hoogte gebracht. De VZW zal dit slechts in uitzonderlijke omstandigheden toepassen.
       De drankprijzen welke zullen worden aangerekend op de verkoopfactuur zijn steeds deze die van toepassing zijn op datum van de verhuring, niet deze die op datum van het ondertekenen van
       het contract op de website waren gepubliceerd! Er wordt dus aangeraden om de dranktarieven te raadplegen kort voor de datum van de verhuring. Prijsaanpassingen gebeuren enkel wanneer
       de aankoopprijzen bij de leverancier worden gewijzigd.
       De parochiezaal heeft geen vergunning voor het schenken van sterke dranken.

6. Betaling:
       Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt een voorschot van 40 euro (incl. 21% BTW) gevraagd. Indien de huurovereenkomst persoonlijk aan de zaalverantwoordelijke wordt
       afgegeven wordt het voorschot bij voorkeur cash betaald zodat onmiddellijk op de huurovereenkomst kan worden vermeld dat de betaling van het voorschot voldaan is, maar mag uiteraard
       ook gebeuren via overschrijving.
       De factuur die wordt overgemaakt na afloop van de verhuring dient bij voorkeur te worden voldaan door overschijving op het rekeningnummer BE96 9793 9255 9005 (Argenta).
       Bij eventuele betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

7. Aansprakelijkheid van de verhuurder - Overmacht:
       De VZW waakt erover dat de parochiezaal steeds in goede staat ter beschikking wordt gesteld. Indien bepaalde tekortkomingen worden vastgesteld voor of tijdens de verhuring kan u steeds
       telefonisch contact opnemen met de zaalverantwoordelijke (0484/30.16.54) of bij een van de leden van de VZW (vermeld op http://www.diecrone.be/contact.html). Er zal steeds getracht
       worden om eventuele problemen in de mate van het mogelijke z.s.m. op te lossen. Indien nodig zal de verhuurder in overeenkomst met de huurder een billijke schaderegeling treffen.
       In geval een verhuring niet kan doorgaan door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder om (overmacht) kan door de huurder gťťn schadevergoeding worden geŽist. In voorkomend
       geval zal het reeds betaalde voorschot onmiddellijk worden terugbetaald.
       De verhuurder kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van of schade toegebracht aan persoonlijke goederen door derden. Dit gedurende de ganse periode van de 
       verhuring, meer bepaald vanaf het moment dat de sleutel van de parochiezaal aan de huurder wordt overhandigd tot het moment dat de huurder deze heeft terugbezorgd (gedeponeerd in de
       brievenbus).
       Aan de zaalverantwoordelijke of diens vervanger dient door de huurder te allen tijde toegang te worden verleend tot de parochiezaal tijdens de verhuring.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
       De VZW respecteert de Wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de huurder/gebruiker van de parochiezaal. De VZW verbindt zich ertoe deze gegevens onder
       geen enkel beding door te geven aan derden.

9. Toepassing:
       De officiŽle en contractuele bepalingen vermeld op www.diecrone.be kunnen door de VZW te allen tijde worden gewijzigd zonder dit kenbaar te moeten maken. De van toepassing zijnde
       tarieven, reglementen, etc. zijn steeds deze welke op de website vermeld staan. Dit geldt o.a. voor de huurovereenkomst/gebruiksovereenkomst, huisreglement, huurtarieven, dranktarieven,
       algemene voorwaarden, privacy policy en disclaimer, onverminderd de bepalingen in punt 5. van de algemene voorwaarden.

______________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden   |   Privacy policy   |   Disclaimer